سوالات متداول

 1. ضربه خوردگی ، شکستگی دستگاه، رطوبت ، آب خوردگی ، بازو بسته کردن دستگاه به منظور تعمیر خارج از دفاتر رسمی و مورد تایید این شرکت .
 1. اعمال هرگونه دست کاری بر روی برچسب های موجود در پشت دستگاه و ضمانت نامه .
 2. نقایص ناشی از استفاده نا صحیح مانند: آسیب دیدگی بورد دستگاه به دلیل شکستگی یا تغییر حالت سوکت شارژ و هندزفری ،عیوب ناشی از نوسانات برق .
 3. نصب نرم افزار خارج از دفاتر خدمات پس از فروش این شرکت و استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی .
 1.  

  لازم به ذکر است  دراستانهایی که دفاتر خدمات رسمی ابتکار ارتباط پارسیان  وجود نداشته باشد برای ارسال دستگاه معیوب به دفتر خدمات مرکزی رسمی کل کشور ( استان اصفهان ) هزینه ایاب و ذهاب دستگاه یک سر با مشتری و یک سر با دفتر خدمات می باشد.

   

الف : از تاریخ شروع گارانتی یک هفته و یا از تاریخ فاکتوررسمی ( طبق ادارات رسمی استاندارد )  یک ماه  بیشتر نگذشته باشد.

ب :  در صورتی که ایراد دستگاه ،نرم افزاری نباشد و دستگاه حالت اولیه پلمپ کارخانه ای را همرا داشته باشد .

ج : ایراد از لوازم جانبی نباشد .

تبصره 1) . مواردی که فقط بهاءقطعه مصرفی دریافت می شود .

 •        الف : دستگاهی که در طول مدت زمان ضمانت نامه ، شامل تبصره 2 نباشد فقط بهاء قطعه مصرفی دریافت خواهد شد .

تبصره 2 )  مواردی  که به غیراز بهاء قطعه مصرفی، اجرت تعویض نیز دریافت می شود :

 •       الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش یا حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی .
 •       ب : دستگاهی که توسط تعمیرگاه های غیر مجاز باز شده باشد
 1. ضربه خوردگی ، شکستگی دستگاه، رطوبت ، آب خوردگی ، بازو بسته کردن دستگاه به منظور تعمیر خارج از دفاتر رسمی و مورد تایید این شرکت .
 1. اعمال هرگونه دست کاری بر روی برچسب های موجود در پشت دستگاه و ضمانت نامه .
 2. نقایص ناشی از استفاده نا صحیح مانند: آسیب دیدگی بورد دستگاه به دلیل شکستگی یا تغییر حالت سوکت شارژ و هندزفری ،عیوب ناشی از نوسانات برق .
 3. نصب نرم افزار خارج از دفاتر خدمات پس از فروش این شرکت و استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی .
 1.  

  لازم به ذکر است  دراستانهایی که دفاتر خدمات رسمی ابتکار ارتباط پارسیان  وجود نداشته باشد برای ارسال دستگاه معیوب به دفتر خدمات مرکزی رسمی کل کشور ( استان اصفهان ) هزینه ایاب و ذهاب دستگاه یک سر با مشتری و یک سر با دفتر خدمات می باشد.

   

الف : از تاریخ شروع گارانتی یک هفته و یا از تاریخ فاکتوررسمی ( طبق ادارات رسمی استاندارد )  یک ماه  بیشتر نگذشته باشد.

ب :  در صورتی که ایراد دستگاه ،نرم افزاری نباشد و دستگاه حالت اولیه پلمپ کارخانه ای را همرا داشته باشد .

ج : ایراد از لوازم جانبی نباشد .

تبصره 1) . مواردی که فقط بهاءقطعه مصرفی دریافت می شود .

 •        الف : دستگاهی که در طول مدت زمان ضمانت نامه ، شامل تبصره 2 نباشد فقط بهاء قطعه مصرفی دریافت خواهد شد .

تبصره 2 )  مواردی  که به غیراز بهاء قطعه مصرفی، اجرت تعویض نیز دریافت می شود :

 •       الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش یا حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی .
 •       ب : دستگاهی که توسط تعمیرگاه های غیر مجاز باز شده باشد